pagina banner

De Berchplaets
Privacyverklaring

Privacyverklaring van Dorpshuis de Berchplaets.

1. Introductie
In dit document wordt aangegeven hoe Dorpshuis de Berchplaets persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is het bestuur van Stichting de Nieuwe Berchplaets, verder genoemd Dorpshuis de Berchplaets. Het dorpshuis zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar personeel, vrijwilligers, bezoekers, en huurders. Persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en huurders worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zij houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Hieronder vallen ook foto- en videobeelden die aan deze definitie voldoen.

3. Foto’s en videobeelden
Tijdens theatervoorstellingen en evenementen worden foto’s gemaakt van de artiesten en publiek. Hiervan wordt tevens melding gemaakt bij ingang van voorstelling of evenement. Deze beelden kunnen gebruikt worden op media zoals facebook en website. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dit vooraf aangeven via info@deberchplaets.nl onder vermelding van voorstelling of evenement.

4. Persoonsgegevens vrijwilligers en gebruikers/huurders/bezoekers
Persoonsgegevens van vrijwilligers en gebruikers/huurders/bezoekers worden door Dorpshuis de Berchplaets verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Toegang tot de geregistreerde persoonsgegevens hebben uitsluitend die personen die dat voor de uitvoering van hun taken binnen onze organisatie nodig hebben.

5. Dorpshuis de Berchplaets verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– reservering in het horecagedeelte
– het versturen van informatie aan u
– het bijhouden van een (vrijwilligers)administratie
– het uitvoeren van reserveringen in zaalagenda
– kaartverkoop voor voorstellingen
– het sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen
– het versturen van nota’s
– inschrijven voor bijeenkomsten
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

6. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Alleen met toestemming van de personen die het betreft. Uw gegevens worden verstrekt aan de personen die de uw gegevens verwerken voor de eerder genoemde doeleinden.

7. Commercieel gebruik
Dorpshuis de Berchplaets zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

8. Bewaren van persoonsgegevens
Dorpshuis de Berchplaets bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als
specifieke regelgeving vereist.

9. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Dorpshuis de Berchplaets neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Verwijzingen naar andere websites
De website van Dorpshuis de Berchplaets kan verwijzingen naar websites van andere organisaties en bedrijven bevatten. Dorpshuis de Berchplaets is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere organisaties en bedrijven. Dorpshuis de Berchplaets raadt u aan om het privacy beleid van de desbetreffende organisaties en bedrijven te raadplegen. De verwijzingen op de website van de Berchplaets kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de organisaties en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwijzingen. Dorpshuis de Berchplaets is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

11. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan info@deberchplaets.nl U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

12. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van Dorpshuis de Berchplaets behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Check daarom regelmatig dit beleid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

13. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de locatiemanager van Dorpshuis de Berchplaets.

Kaartverkoop

Koopt u kaarten via de online kaartverkoop of kassa? Voor het verwerken van uw bestellingen hebben we enkele gegevens van u nodig. We vragen de volgende gegevens wanneer u kaarten bestelt: uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer (verplicht in te vullen velden).
Op het mailadres ontvangt u de bevestiging van uw bestelling met de e-tickets. Daarnaast kan het voorkomen dat we u per mail informeren over de voorstelling die u gaat bezoeken of hebt bezocht. Dit zal incidenteel zijn, bijvoorbeeld als de voorstelling niet door kan gaan of als de artiest die u eerder hebt bezocht terugkeert naar de Berchplaets.
Uw telefoonnummer gebruiken we om u op de dag van de voorstelling snel te kunnen bereiken mocht deze niet door kunnen gaan.
We zullen de door u ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken en sturen u geen reclame.

Beveiligde betaalverbinding kaartverkoop
Wanneer u in de online kaartverkoop uw bestelling afrekent, treedt er een SSL certificaat in werking. Je ziet een groen slotje in je statusbalk verschijnen. Met dit certificaat wordt uw vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden door derden.

Beveiliging en derden
Door ons (en onze leveranciers) zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers.