pagina banner

De Berchplaets
Huisregels

De Huisregels van de Berchplaets.

A. Algemene bepalingen
1. Algemeen toezicht
Het algemeen toezicht berust bij het bestuur van de stichting de Nieuwe Berchplaets en de locatiemanager. De gebruikers nemen de door hen aangegeven aanwijzingen in acht. Dit algemeen toezicht ontheft de gebruikers niet van de plicht zelf toezicht uit te oefenen op medegebruikers en het publiek. Van de gebruikers wordt correct gedrag verwacht. Alle aanwijzingen, gegeven door het bestuur en locatiemanager, dienen onverwijld te worden opgevolgd.

2. Roken
In het gehele dorpshuis geldt een rookverbod.

3. Huisdieren zijn niet toegestaan

4. Vaststelling tarieven
De tarieven voor het gebruik van een ruimte en apparatuur worden bepaald door het bestuur.

5. Eigendommen van derden en apparatuur van dorpshuis de Berchplaets mogen met toestemming van de locatiemanager gebruikt worden.

6. Door de huurder aangerichte schade wordt bij de huurder in rekening gebracht.

7. Gebruik garderobe
Het gebruik van de garderobe is voor eigen risico. Het bestuur van de Stichting De Nieuwe Berchplaets aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

8. Consumpties
Niemand is verplicht tot het gebruik van consumpties bij gebruik van of bezoek aan het dorpshuis. Echter het zelf meenemen van etenswaren of dranken is verboden, tenzij daarover een regeling met het bestuur of locatiemanager is getroffen.

9. De regels gesteld bij of namens de Drank- en Horecawetgeving zullen worden nageleefd en gehandhaafd.

10. De huisregels maken deel uit van de overeenkomst die een gebruiker met het dorpshuis aangaat. Het herhaaldelijk niet naleven van de huisregels kan leiden tot de opschorting of de beëindiging van de overeenkomst.

11. Een persoon die de huisregels herhaaldelijk niet naleeft kan door het bestuur voor een daarbij te bepalen termijn de toegang tot het dorpshuis worden ontzegd.

12. Wanneer het gebruik van alcoholhoudende dranken verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in de hand werkt, zal er geen alcoholhoudende drank (meer) worden verstrekt.

13. Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij constatering hiervan, zijn wij verplicht de politie in te schakelen.

14. Aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, zal geen alcoholhoudende drank meer worden verstrekt. Zij zullen direct uit het pand worden verwijderd.

15. Personen die agressief, discriminerend en/of aanstootgevend gedrag vertonen, zullen hierop door een verantwoordelijke worden aangesproken. Bij herhaling van bedoeld gedrag, zal verwijdering uit het pand volgen.

16. Het veroorzaken van geluidsoverlast bij het verlaten van het gebouw dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Er wordt rekening gehouden met de omwonenden.

17. Geschillen over de uitleg of toepassing van deze regels worden beslist door het bestuur van het dorpshuis.

18. In geval van tegenstrijdige belangen beslist het bestuur van Stichting De Nieuwe Berchplaets

B. Verhuur en gebruik van de ruimten
1. Reserveren van een ruimte
Het reserveren van een ruimte wordt geregeld met de locatiemanager. Na overleg over de datum en de prijs krijgt men een prijsopgave toegestuurd via de post of mail. Bij ontvangst van deze prijsopgave zal een optie van 2 weken ingaan.
Via de mail, post of telefoon kan van die optie een vaste afspraak gemaakt worden.
Die vaste afspraak wordt middels een bevestiging bevestigd. Daarin worden afspraken over zaalopstelling en huur van apparatuur vastgelegd, tevens de datum en de prijsafspraak. Na het vastleggen van de afspraak zitten er kosten aan het annuleren.

2. Betaling van kosten
De betaling van de kosten dient te geschieden binnen 2 weken na de ontvangst van de factuur/contract.

3. Benodigde podia of tribune, vastgelegd in de reservering, worden opgebouwd o.l.v. locatiemanager.

4. De ( niet commerciële) gebruikers zorgen zelf voor het gereed zetten van de benodigde attributen en voor het inleveren ervan na afloop van het gebruik. Hetzelfde geldt voor het plaatsen en wegbergen van stoelen en tafels. De manager geeft aan waar en hoe de attributen, de stoelen en de tafels dienen te worden opgeborgen. Een en ander geldt voor zover met de locatiemanager niet anders is afgesproken.

5. Na afloop van activiteit(en) dient men de ruimte(s) schoon (voor zo ver van toepassing) achter te laten zoals men deze in aanvang heeft aangetroffen. Ook de kleedkamers dienen ordelijk te worden achtergelaten.

Downloads