pagina banner

De Berchplaets
ANBI instelling

Stichting de Nieuwe Berchplaets.

Sportstraat 3
5351 BZ Berghem
RSIN: 818 667 813
Kamer van koophandel: 17213925
Telefoon: 0412-404688
Website: www.deberchplaets.nl
E-mail: info@deberchplaets.nl

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Peter van Eekelen
Secretaris: Petra Manders
Penningmeester: Marius Smits

Bestuurslid: Marco de Gooijer

Beleidsplan

Stichting de Nieuwe Berchplaets (de Stichting) beheert in het centrum van Berghem (circa 10.000 inwoners) een gemeenschapshuis met de naam Dorpshuis de Berchplaets. Het pand is gebouwd 2012/2013 en is door de gemeente Oss aan de Stichting overgedragen met als opdracht het pand te gebruiken voor het algemeen belang van en voor de inwoners van Berghem, dat deel uitmaakt van de Gemeente Oss.

Doelstellingen van de Stichting zijn:

Signaleren van behoeften op sociaal-cultureel gebied en daarop stimulerend en ondersteunend reageren van informatieve bijeenkomsten van en voor de Berghse gemeenschap (denk aan gemeentelijke plannen, Dorpsraad en drugvoorlichting;
Het bieden van huisvesting aan alle verenigingen en stichtingen die in Berghem actief zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief, sport of cultureel gebied;
Activiteiten die gericht zijn op kinderen in de leeftijd van de basisschool;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hierboven genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
en afgeleid hiervan het in goede staat houden van het pand als ontmoetingsplaats voor de inwoners van Berghem .

De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
Het zelf organiseren, initiëren en stimuleren van activiteiten op sociaal-cultureel gebied die bijdragen aan een verbetering van het leefklimaat van Berghem en haar directe omgeving;
De oprichting en behoud van verenigingen en stichtingen actief in Berghem stimuleren en hen huisvesting bieden in en voor Berghem;
Het verwerven van de daartoe benodigde financiële middelen door middel van:
Donaties en vaste bijdragen;
Subsidies/bijdragen van overheidsinstellingen en/of organen;
Baten uit de exploitatie van het gebouw;
Inkomsten uit bovengenoemde activiteiten;
Schenkingen, legaten en erfstellingen;
Alle overige bijdragen, baten en inkomsten.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Overzicht activiteitenplan Dorpshuis De Berchplaets:

Verhuur zalen aan verenigingen in Berghem en omstreken;
Verhuur zalen aan bedrijven in Oss en omstreken;
Stimuleren en faciliteren activiteiten verenigingen Berghem met grote diversiteit variërend van (live) muziek, toneel, film, kunsttentoonstellingen, literaire avonden tot sport en ontspanning en jeugdactiviteiten;
Organiseren eigen activiteiten waaronder kerst beurs, nieuwjaarsreceptie, kerstbijeenkomst, cultuurpodium en ander muzikale activiteiten;
Bijdrage aan gezamenlijke carnaval festiviteiten in samenwerking met Berghemse horeca, Stichting carnaval Berghem;
Opzetten samenwerkingsverbanden lokale horeca , gemeenschapshuizen directe omgeving (Berchplaets/De Pas) als ook theater (De Lievekamp);
Zorgen voor behoud (en onderhoud) pand De Berchplaets en bijdragen aan de leefbaarheid van Berghem;
Verzorgen van lunch- en vergaderarrangementen voor verenigingen en bedrijfsleven in Oss e.o.;

Voor aanvullende toelichting of vragen kunt u contact opnemen met het dagelijks bestuur van de Stichting de Nieuwe Berchplaets.

De Stichting haalt haar inkomsten uit:

Verhuur van ruimte aan verenigingen en stichtingen;
Het pand wordt gehuurd van de gemeente Oss waardoor de inkomsten van de onderhuur een inkomstenbron voor de Stichting zijn;
Gemeentelijke bijdragen;
De horeca, die een maatschappelijke functie heeft;
Kaartverkoop voorstellingen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden en moet representatief zijn voor lokale gemeenschap. Alle leden zijn vrijwilligers. Zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het toezichthoudend orgaan is de Gebruikersraad. Deze bestaat uit afgevaardigden die de besturen van de verenigingen, die gebruik maken van het pand, aanwijzen.

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting. Jaarlijks uiterlijk 3 maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de jaarrekening op en rapporteert hiermee over de realisatie van de begroting en de financiële uitkomsten. Eenmaal per kwartaal rapporteert de penningmeester aan het bestuur het kwartaalresultaat met vermogenspositie per het einde van het kwartaal.

Het bestuur vergadert minimaal 12 keer per jaar en indien nodig heeft het dagelijks bestuur vaker overleg

Het bestuur beschikt over een “pool” van circa 25 vrijwilligers die inzetbaar zijn bij de activiteiten als ook een activiteitencommissie. Stichting heeft 0,8 fte in dienst zijnde een beheerder. Deze persoon draagt zorg voor de acquisitie, de verhuur van zalen, het beheer en onderhoud van het pand en onderhoudt contacten zowel intern (zoals verenigingen, vaste huurders) als extern. Het bestuur heeft contact met extern (zoals Gemeente, gemeenschapshuizen in de regio, lokale horeca).
Het gebouw biedt volop mogelijkheden, voor zowel de horeca als de Stichting zelf, tot uitbouw van de activiteiten in Berghem wat de leefbaarheid van het dorp en de continuïteit van de horeca zeer ten goede komt.

Het overzicht van de balans en resultaten over
Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moeten de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling online gepubliceerd zijn.

Jaarrekening 2022