pagina banner

De Berchplaets
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurder gesloten huurovereenkomsten.

Een gereserveerde datum kan kosteloos tot 1 maand voor de afgesproken datum geannuleerd worden. Tot 2 weken voor de gereserveerde datum wordt er 25% van de huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken van de gereserveerde datum wordt de gehele huurprijs aan de huurder in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 2 weken zullen ook de afgesproken catering in rekening gebracht worden.

De commerciële huurder dient minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik met de locatiemanager overleg te plegen over de gewenste inrichting van de gehuurde ruimte onder opgave van te gebruiken apparatuur en het daarvoor benodigde elektrische vermogen, alsmede het benodigde meubilair en over eventuele consumptieverzorging. Huurder zal de gewenste inrichting per activiteit schriftelijk aanleveren, verhuurder zal zorgdragen voor de uitvoering.

Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen:
ochtend : 09.00 – 12.30 uur
middag : 13.00 – 17.30 uur
avond : 18.00 – 23.00 uur

Het gebouw, en de gehuurde ruimte, zal, indien mogelijk, een half uur voor de bovengenoemde aanvangstijden voor huurder toegankelijk zijn.
Het huurbedrag is inclusief verwarming, verlichting en gebruik van geluidsinstallatie.
In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt, behoudens met voorafgaande toestemming van de locatiemanager. Ter plaatse verstrekte eet- en drinkwaren worden genuttigd in door de locatiemanager aan te wijzen ruimte(n).

Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de locatiemanager.
Onderverhuring is niet toegestaan.

De bediening van de technische apparatuur van verhuurder dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend door personeel van verhuurder of daartoe door verhuurder aangewezen personen te geschieden.

Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.

Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.

Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is verhuurd.

Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van locatiemanager te geschieden.

De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheidsvoorschriften/APV).

Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.

Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen ten tijde van de huurtijden.

Huurder is verplicht direct na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen met uitzondering van opgeslagen goederen en toegestane kasten en berging. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.

Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van huurder.

Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden de huurder in rekening gebracht.

Het maken van radio- en/of televisieopnamen, anders dan voor en in relatie tot de activiteit van de vereniging, is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van verhuurder.

Het is huurder niet toegestaan, anders dan voor en in relatie tot de activiteit van de vereniging, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.

De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma’s geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voor zover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.

Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade, kosten. Dit behoudens als de schade, kosten door de verhuurder op derden is te verhalen.

Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van huurder.